Kratak opis tehnološkog procesa

OSNOVNA SIROVINA: Merkantilna pšenica standardne kvalitete

Pšenica iz silosa ide u mlin na čiščenje i pripremu za mljevenje. Elevatori nose pšenicu na aspirater na kojem se izdvajaju crne primjese.
U mlinskoj čistionici se mljevena smjesa podvrgava crnom čišćenju, kondicioniranju, bijelom čišćenju i završnom kondicioniranju. Mokra pšenica ide na mljevenje nakon 16h odležavanja, gdje su stvoreni uvjeti za dobro izmeljavanje. Sa odležavanja pšenica elevatorom odlazi na mokru ljuštilicu gdje se vrši čiščenje pšenice tj. skida se gornji epitel, sitna zaostala prašina i ostale nečistoče.

Tehnološke faze mljevenja su sljedeće:

 • krupljenje
 • razvrstavanje krupice
 • razvrstavanje okrajaka
 • izmeljavanje

Proces mljevenja čini nekoliko mehaničkih operacija a to su:

 • usitnjavanje
 • razvrstavanje mliva po krupnoći
 • čišćenje krupice
 • otresanje mekinja
 • rastresanje prešanih čestica mliva

Usitnjavanje i razvrstavanje mliva po krupnoći su operacije koje idu jedna za drugom i čine jedno prolazište ili pasažu. Usitnjavanje se obavlja na valjcima, a razvrstavanje na planskim sitima.
Materijal koji kroz protočne cijevi ide na plansko sito na prosijavanje razlikuje se po krupnoći, obliku, sastavu i specifičnoj težini. Prosijavanje je dio tehnološkog procesa koji ima zadatak da razdvoji čestice po veličini i grupira po sastavu. Izvodi sa sita su podjeljeni na krupne i sitne prijelaze, na krupne, srednje i sitne grizeve i okrajke, na maglicu (osijevke) i brašna.
Prijelaz na sitima prih krupača su krupni i sitni dijelovi otvorenog zrna s kojeg je manje ili više izdvojena jezgra, na sitima sljedečeg krupača prijelazi imaju sve manje endosperma, a sve više očiščene ljuske, kod zadnjeg krupača prijelaz na situ je sitna i krupa mekinja. Krupni srednji i sitni grizevi su po sastavu čista jezgra zrna, a krupni,srednji i sitni okrajci su dijelovi jezgre zrna koji na sebi nose zaostali neodvojeni dio omotača. Grizevi i orkajci su slične specifične težine, različitog pepela i različitih aerodinamičnih svojstava. Zbog slične specifične težine i sličnog oblika grizevi i okrajci se u izvodima sita nalaze zajedno i dijele se po krupnoči na krupne, srednje i sitne grizeve i okrajke. Da bi brašna bila što čistija grizevi i okrajci se odvajaju na čistilici griza. Najbolja garancija za čista brašna je čisti materijal za sijanje. Iz sita brašno kroz protočne cijevi odlazi na razvrstavanje i kao gotov proizvod po tipovima u čelije za brašno.

Gotovi proizvodi mljevenja su:

 • tipska brašna
 • namjenska brašna
 • stočno brašno
 • mekinje

Tipska brašna dobivaju se miješanjem i homogenizacijom pasažnih brašna po određenom postupku. Tipizacija pšeničnih brašna vrši se na osnovu sadržaja mineralnih materija. Prema sadržaju mineralnih materija brašna se svrstavaju u bijela, polubijela i crna.

Brašno pakiramo u pakovine od 50kg; 25kg; 10kg; 5kg; 2kg; i šivamo ih sa mašinom za šivanje vreća. Tako zapakirano brašno vozimo u skladište na odležavanje tj. zrenje brašna u povoljnim uvjetima. Sazrijevanje brašna traje oko 20 dana i tada može ići u prodaju.